25 آگوست

فرایندهای کلیدی CRM

فرایندهای کلیدی CRM

استراتژی CRM بر پایه یک رویکرد سازمانی تعریف شده و نمی‌توان آن را محدود به واحدهایی مانند بازاریابی و فروش دانست. برای توسعه این رویکرد سازمانی، ابتدا ضروری است که فرایندهای کلیدی CRM و مسائل مرتبط با آنها را شناسایی و بررسی نماییم.

بر اساس تحقیقات پنج فرایند کلیدی CRM عبارتند از:

  • فرایند توسعه استراتژی (Strategy Development Process)
  • فرایند ایجاد ارزش (Value Creation Process)
  • فرایند یکپارچه سازی کانال‌های ارتباطی (Multi-channel Integration Process)
  • فرایند مدیریت اطلاعات (Information Management Process)
  • فرایند ارزیابی عملکرد (Performance Assessment Process)

ادامه

فرستادن به :