دانلود کتاب‌های مدیریت ارتباط با مشتری (CRM)

دانلود کتاب CRM For Dummies eBook
CRM For Dummies

Lars Helgeson
دانلود کتاب Handbook of CRM eBook
Handbook of CRM

Adrian Payne
دانلود کتاب CRM in Financial Services eBook
CRM in Financial Services

Bryan Foss, Merlin Stone
دانلود کتاب CRM Systems in Industrial Companies eBook
CRM Systems in
Industrial Companies

Andrea Perna, Enrico Baraldi
دانلود کتاب CRM Fundamentals eBook
CRM Fundamentals

Scott Kostojohn, Mathew Johnson
دانلود کتاب Connected CRM eBook
Connected CRM

David Wiliams
دانلود کتاب CRM Unplugged eBook
CRM Unplugged

Philip Bligh, Douglas Turk
دانلود کتاب The Customer Management Scorecard eBook
The Customer Management
Scorecard

Neil Woodcock, Merlin Stone
دسترسی به دانلود برای اعضای سایت امکان پذیر است.
ثبت‌نام